Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

PLAN DE INTERVIU stabilit în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcției referent de specialitate, gradul IA

Data și ora desfășurării probei:

28.12.2017, ora 1000.

Locul desfășurării probei:

sediul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu din B-dul Victoriei, nr. 40.

Conținutul probei:

În cadrul interviului vor fi testate abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților bazate pe următoarele criterii:

  • abilităţi şi cunoştinte impuse de funcţie – 35 p.
  • capacitatea de analiză şi sinteză – 20 p.
  • motivaţia candidatului – 15 p.
  • comportamentul în situaţiile de criză – 15 p.
  • iniţiativă şi creativitate – 15p.          

Timp maxim alocat candidaților:

45 minute.

Punctaj maxim:

100 puncte.

Punctaj pentru promovare:

Minim 50 puncte.

Modalitatea de comunicare a planului de interviu:

Prin afișare la sediul Institutului și pe site-ul Instituției.

Modalitatea de comunicare a rezultatelor probei:

Prin afișare la sediul Institutului și pe site-ul Instituției.

Modalitatea de contestare:

Candidații nemulțumiți de rezultatele probei interviu pot formula contestație, până la data de 03.01.2018, ora 1300, care se depune la secretarul comisiei de concurs.

Reguli procedurale:

Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului, cu încadrarea în limita de timp alocată. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex. Întrebările şi răspunsurile la interviu se consemnează în scris. Interviul se notează pe baza criteriilor prevăzute şi a punctajelor maxime stabilite. Se acordă pentru fiecare candidat punctaje pentru fiecare dintre criteriile de evaluare prevăzute. Punctajul final al probei se calculează ca medie aritmetică a punctajelor acordate de membrii comisiei de concurs. Punctajele se notează în borderoul de notare.

Comisia de concurs:

Dr. Ciobanu Vasile, președinte

Dr. Țiplic Maria-Emilia, membru

Ec. Iacob Marcel, membru

Drd. Nacu Andrei-Nicolae, secretar

Pentru anunț vezi aici.