Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Statutul Asociaţiei “Cercetarea Sibiană”

 

Art. 1. Datele de identificare ale asociaţilor.

Asociaţii prezentei persoane juridice fără scop patrimonial sunt:

 • Prof. dr. Helmut Paul Niedermaier, domiciliat în Sibiu, Str. Moldoveanu nr. 12 A
 • Conf. dr. Florica Vasiliu, domiciliată în Sibiu, Calea Rahovei 37, bl. 29, sc. II, ap. 33
 • Conf. dr. Vasile Ciobanu, domiciliat în Sibiu, P-ţa Mică nr. 10
 • Prof dr. Ilie Moise, domiciliat în Sibiu, Str. Lomonosov, nr. 1, bl. I, sc. A, ap.7
 • Cercet. princ. I dr. Sigrid Haldenwang, domiciliată în Sibiu, Str. Cristian nr. 5

Art. 2. Expimarea dorinţei de asociere şi a scopului propus.

Susnumiţii, prin exprimarea liberului acord de voinţă, am hotărât în unanimitate constituirea asociaţiei “Cercetarea Sibiană”, persoană juridică fără scop patrimonial, organizată conform prevederilor O.G. nr 26/2000, aprobată prin legea nr. 246/ 2005.

Asociaţia “Cercetarea Sibiană” este o asociaţie ştiinţifică ce serveşte cercetărilor ştiinţifice socio-umane privind oraşul Sibiu, sudul Transilvaniei şi România.

În îndeplinirea acestui scop, sprijină cercetări multi- şi interdisciplinare, multiculturale şi interetnice.

Art. 3. Denumirea asociaţiei

Denumirea asociaţiei este “Cercetarea Sibiană”.

Art. 4. Explicitarea scopului şi a obiectivelor asociaţiei

Asociaţia “Cercetarea Sibiană” urmăreşte exclusiv şi nemijlocit o activitate nepatrimonială. Ea este o asociaţie fără scop lucrativ, neurmărind scopuri economice, decât accesoriu şi în măsura în care sunt în legătură cu realizarea scopului principal al asociaţiei, mijloacele sale pot fi folosite exclusiv în scopurile prevăzute de lege şi de prezentul statut.

Membrii asociaţi nu obţin părţi din veniturile asociaţiei, iar în calitatea lor de membri, nu primesc alte beneficii din mijloacele asociaţiei. La ieşirea din asociaţie sau la dizolvarea acesteia, membrii nu pot avea nici un fel de pretenţii asupra bunurilor şi mijloacelor financiare ale asociaţiei.

Este interzisă favorizarea unei persoane prin efectuarea de cheltuieli străine scopului asociaţiei sau printr-o recompensare necorespunzator de mare.

Împlinirea scopului asociaţiei se va realiza prin:

 • realizarea unor proiecte de cercetare în diferite domenii socio-umane;
 • editarea sau sprijinirea apariţiei unor publicaţii şi proiecte ştiinţifice;
 • organizarea unor manifestări ştiinţifice (congrese, simpozioane, colocvii etc.);
 • sprijinirea participării unor cercetători la congrese şi alte manifestări ştiinţifice de anvergură în ţară şi străinătate;
 • sprijinirea documentării ştiinţifice a membrilor prin înfiinţarea unei biblioteci proprii, gestionată de Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu;
 • sprijinirea perfecţionării profesionale a membrilor asociaţiei prin oferirea unor burse de studiu în ţară şi străinătate;
 • sprijinirea unor proiecte de cercetare valoroase de istoria oraşelor iniţiate şi derulate de studenţi şi tineri cercetători până la vârsta de 30 ani;
 • acordarea de premii pentru merite deosebite, proiecte de cercetare realizate sau lucrări publicate în domeniul cercetării socio-umane.

Art. 5. Sediul asociaţiei

Sediul asociaţiei este în 550024 Sibiu, B-dul Victoriei nr. 40.

Art. 6. Durata asociaţiei

Asociaţia  se înfiinţează pentru o perioadă nelimitată în timp.

Art. 7. Patrimoniul iniţial al asociaţiei

Activul patrimonial iniţial al asociaţiei este în valoare de 400 RON, fiind alcătuit din aportul în bani al asociaţilor fondatori.

Art. 8. Categoriile de resurse patrimoniale ale asociaţiei

Activul patrimonial iniţial al asociaţiei este în valoare de 400 RON, fiind alcătuit din aportul în bani al asociaţilor fondatori.

Mijloacele financiare pentru realizarea scopului asociaţiei provin din:

 • cotizaţiile membrilor;
 • venituri realizate din publicaţii şi diferite manifestări;
 • donaţii şi sponsorizări din partea unor instituţii şi asociaţii din ţară şi străinătate;
 • dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legale;
 • venituri realizate din activităţi economice directe;
 • resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
 • alte venituri prevăzute de lege.

Cotizaţia anuală a membrilor este stabilită de Adunarea generală a asociaţilor.

Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale în conformitate cu prevederile Art. 47 şi 48 din O. G. 26/2000

Art. 9. Modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de asociat

Asociaţia se compune din membri activi (colaboratori ştiinţifici) şi membri susţinători (simpatizanţi).

Pot deveni membri activi persoanele fizice şi juridice, care desfăşoară o activitate ştiinţifică şi contribuie la îndeplinirea scopului asociaţiei.

Pot deveni membri susţinători persoanele fizice şi juridice care sprijină scopul asociaţiei prin contribuţii regulate.

Primirea de membri se face pe baza unei cereri scrise şi se aprobă de Consiliul  director.

Excluderea unui membru poate fi decisă de Consiliul director în următoarele cazuri:

 • dacă are un comportament dăunător asociaţiei
 • în cazul neachitării cotizaţiei, după încheierea anului calendaristic şi după două somaţii scrise.
 • pentru alte motive întemeiate.

Ieşirea din asociaţie se face doar la sfârşitul anului calendaristic cu condiţia înaintării unei comunicări scrise, în acest scop, până cel mai târziu la 1 septembrie.

Art. 10. Drepturile şi obligaţiile asociaţilor

Membrii activi ai asociaţiei au dreptul de a participa la toate activităţile ce constituie obiectul de activitate al acesteia  în conformitate cu  opţiunile, domeniul de competenţă şi interesele asociaţiei.

Membrii activi pot participa la manifestările ştiinţifice organizate de asociaţie singură sau în colaborare cu alte instituţii sau organizaţii de profil.

În urma însărcinării de către conducerea asociaţiei, membrii activi pot organiza manifestări ştiinţifice în numele asociaţiei şi în colaborare cu alte instituţii.

Membrii asociaţiei îşi pot valorifica rezultatele muncii ştiinţifice în publicaţiile acesteia.

Membrii activi pot beneficia de posibilitatea de a fi susţinuţi financiar pentru participarea la congrese, manifestări ştiinţifice de anvergură în ţară şi străinătate.

Membrii asociaţiei pot concura la premiile instituite de asociaţie

Membrii asociaţiei au dreptul să beneficieze de fondul logistic şi documentar al asociaţiei numai în vederea  realizării scopului acesteia.

Membrii asociaţiei pot fi delegaţi de conducerea asociaţiei pentru a reprezenta-o la manifestări ştiinţifice precum şi în relaţiile cu alte instituţii de profil, cu instituţiile publice, organizaţiile civice.

Orice membru poate alege şi poate fi ales în organele de conducere ale asociaţiei, în funcţie de activitatea depusă pentru îndeplinirea scopului acesteia.

Membrii activi se bucură de orice alt drept rezultat din scopul asociaţiei.

Membrii asociaţiei au obligaţia să achite cotizaţia fixată anual de către Adunarea Generală a asociaţiei

Membrii susţinători (simpatizanţi) pot participa la lucrările Adunării generale a asociaţiei sau la alte activităţi ale asociaţiei pe care le susţin în mod direct, financiar, material sau promoţional.

Art. 11. Organele de conducere, administrare şi control

Organele de conducere ale asociaţiei sunt: Adunarea generală a asociaţilor, Consiliul director şi cenzorii.

Art. 12. Adunarea generală. Competenţa adunării generale

Adunarea generală stabileşte strategia şi obiectivele generale ale asociaţiei.

Adunarea generală a membrilor asociaţi se întruneşte de regulă o dată pe an. O adunare extraordinară se poate convoca ori de câte ori interesele o cer. Ea se convoacă şi la cererea unei treimi a membrilor asociaţi.

Convocarea se va face în scris, cu indicarea ordinei de zi, cel târziu cu trei săptămâni înainte de termenul stabilit.

Adunarea generală a membrilor se convoacă de către preşedinte şi ea va fi condusă de acesta sau de un vicepreşedinte.

Dacă Adunarea membrilor a fost convocată cu respectarea procedurii statutare, dar nu întruneşte prezenţa a jumătate plus unu dintre membri se va face o a doua convocare în termenii prevăzuţi la punctul 3 din acest articol, respectiv de minimum 3 săptămâni, situaţie în care adunarea membrilor va fi  legal constituită, indiferent de numărul celor prezenţi.

Fiecare membru prezent dispune în Adunarea generală a membrilor de un vot.

Dacă un membru este împiedicat a lua parte la Adunarea generală, el poate transmite dreptul sau de vot unui alt membru prin procură scrisă, fiind astfel considerat prezent. Unui membru îi poate fi transmis doar un singur vot. Dreptul propriu de vot rămâne neafectat.

Toate hotărârile Adunării generale a membrilor se iau, în limita legii şi a statutului, cu majoritate simplă de voturi; în caz de paritate este hotărâtor votul aceluia care conduce şedinţa.

Adunarea generală a asociaţilor aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil.

Adunarea generală are următoarele atribuţii:

 • primeşte raportul anual de activitate;
 • aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;
 • alege membrii Consiliului director pentru 5 ani
 • alege doi cenzori
 • discută modalităţile optime de indeplinire a scopurilor asociaţiei;
 • stabileşte cuantumul cotizaţiei de membru;
 • hotărăşte asupra modificării Statutului său precum şi asupra dezolvării şi lichidării asociaţiei.

Pentru modificarea statutului asociaţiei sunt necesare trei pătrimi din voturile membrilor prezenţi la adunarea generală.

Dezbaterile şi hotărârile adunării generale a asociaţilor se consemnează într-un proces-verbal care va fi semnat de conducătorul şi de secretarul şedinţei.

Art. 13. Consiliul director. Componenţa şi atribuţiile sale

Consiliul director se compune din 4 membri aleşi de adunarea generală pe 5 ani şi directorul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu, care este membru de drept.

Consiliul director îşi alege un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar.

Preşedintele Consiliului director reprezintă asociaţia ca persoană juridică. În caz de indisponibilitate, acesta poate fi înlocuit de vicepreşedinte.

Consiliul director convoacă şi pregăteşte adunările generale.

Consiliul director duce la îndeplinire hotărârile adunării generale şi conduce întreaga activitate în perioada dintre adunări.

Consiliul director aprobă primirea de noi membri şi hotărăşte eventuale excluderi de membri.

Art. 14. Controlul financiar

Mijloacele financiare ale asociaţiei vor fi administrate în conformitate cu prevederile legale şi ale prezentului Statut.

Controlul financiar se efectuează de către doi cenzori, aleşi de Adunarea generală a asociaţilor, pentru un mandat de cinci ani.

Art. 15. Administrarea

Conducerea administrativă se exercită de către Consiliul director.

Membrii Consiliului director reprezintă asociaţia ca persoană juridică în toate actele sale, fiecare în parte în limita mandatului primit. După expirarea mandatului, Consiliul director girează afacerile asociaţiei până la alegerea noilor organe de conducere.

La propunerea preşedintelui, Consiliului director poate să înfiinţeze un birou, condus de un referent.

Art. 16. Secţiile

Pentru domenii prioritare ale muncii ştiinţifice, Consiliul director poate înfiinţa secţii şi colective de muncă. Preşedinţii secţiilor, respectiv ai colectivelor de muncă, se numesc de către Consiliul director, din rândul membrilor activi, cu consultarea secţiilor.

Art. 17. Relaţia cu Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu al Academiei Române

Asociaţia „Cercetarea sibiană” şi Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu al Academiei Române, respectiv succesorul acestuia, se consideră strâns legate prin scopul lor comun şi se vor sprijini reciproc în activitatea lor ştiinţifică.

Art. 18. Publicaţii ştiinţifice

Asociaţia va conlucra cu redactorii şefi ai diferitelor publicaţii periodice ale Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu (Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu, Forschungen zur Volks- und Landeskunde, Historia Urban, Studii şi comunicări de etnologie) în vederea publicării anumitor lucrări şi ridicării nivelului ştiinţific al acestor publicaţii.

Art. 19. Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei

Dizolvarea asociaţiei se face prin hotărârea Adunării generale a asociaţilor. Pentru a fi valabilă, este necesar ca hotărârea să se ia cu o majoritate de nouă zecimi din membrii prezenţi la adunare, convocaţi în acest scop.

În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, se depune procesul-verbal în forma autentică la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a fi înscris în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripţie se află sediul asociaţiei.

Asociaţia se dizolvă de drept în situaţiile:

 • imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită asociaţia;
 • reducerea numărului de asociaţi sub limita prevăzută de lege, dacă acest număr nu a fost complinit în termen de trei luni.

Art. 20. Destinaţia bunurilor în cazul dizolvării asociaţiei

(1) Membrii Consiliului director, care sunt totodată lichidatori, sunt obligaţi ca în urma hotărârii luate să transfere restul patrimoniului asociaţiei către Academia Română. Predarea bunurilor se va face pe bază de proces-verbal.

Semnăturile

Prof. dr. Helmut Paul Niedermaier

Conf. dr. Florica Vasiliu

Conf. dr. Vasile Ciobanu

Prof. dr. Ilie Moise

Cercet. princ. I dr. Sigrid Haldenwang

Eroare | Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Eroare

Situl a întâmpinat o eroare. Încercaţi din nou.

Mesaj de eroare

 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/yacob/public_html/includes/bootstrap.inc:1692) în drupal_send_headers() (linia 1551 din /home/yacob/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Error: Call to undefined function mail() în DefaultMailSystem->mail() (linia 79 din /home/yacob/public_html/modules/system/system.mail.inc).