Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Studii şi Comunicări de Etnologie

ISSN 1221-6518

Editura ASTRA Museum

Apariție anuală

Sediul redacției

Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu; Bulevardul Victoriei; nr. 40, RO-550024; Tel.: 0269212604; Fax: 0269216605; e-mail: etnologieicsusibiu@yahoo.com / buzasandreea@yahoo.com

Redactor-șef

Prof. univ. dr. Ilie Moise

Secretar de redacție

Dr. Andreea Buzaș

Anuarul Studii şi comunicări de etnologie, aflat sub patronajul Academiei Române, în redacţia profesorului Ilie Moise, cuprinde studii, articole şi materiale privind folclorul, etnografia şi arta populară de pe întreg arealul românesc. Un capitol special este consacrat culturii populare germane din România, fapt care particularizează publicaţia, dându-i un profil special, de reală audienţă în rândul saşilor, şvabilor şi landlerilor din ţară şi de peste hotare. Prima serie a periodicului a apărut în perioada 1978-1982, cuprinzând patru volume intitulate iniţial Studii şi comunicări, aflate sub egida „Asociației Folcloriștilor și Etnografilor din județul Sibiu” și editate de „Comitetul de Cultură al Judeţului Sibiu”. Sistată în 1983, printr-o decizie nejustificată a „Comitetului Central al Partidului”, activitatea de editare a volumului va fi reluată în 1990, prin demersurile făcute de cercetătorii Ilie Moise şi Anca Goţia, cu sprijinul financiar al „Inspectoratului Judeţean pentru Cultură”. Astfel, volumul V a apărut ca o continuare firească a vechiului periodic, având aceeaşi structură şi acelaşi redactor responsabil. Din 1990, „Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu” preia editarea revistei Studii şi comunicări alături de Inspectoratul pentru cultură al judeţului Sibiu. Din 1992, devine periodic al Academiei Române, sub titlul Studii şi comunicări de etnologie, adresându-se atât specialiştilor (cercetători, muzeografi, universitari), cât şi tuturor celor preocupaţi de identitatea noastră culturală şi etnică. Cu fiecare număr al revistei, cercul colaboratorilor s-a extins. Materialele publicate de-a lungul timpului sunt semnate de cunoscuţi universitari şi cercetători în domeniul culturii populare tradiţionale: Gheorghe Pavelescu, Horst Klusch, Corneliu Bucur, Anca Goţia, Ilie Moise, Amalia Pavelescu – Sibiu; Lucia Berdan şi Vasile Adăscăliţei – Iaşi; Maria Bocşe, Dumitru Pop, Nicolae Bot, Ioan Marcoş, Ion Şeuleanu, Virgiliu Florea – Cluj-Napoca; Otilia Hedeşan, Gheorghe Luchescu – Timişoara; Nicolae Constantinescu, Alexandru Dobre, Mihai Coman, Mihai Pop, Emilia Comişel, Ghizela Suliţeanu, Boris Zderciuc, Narcisa Ştiucă, Gheorghiţă Geană, Ioana Fruntelată, Sabina Ispas – Bucureşti; Ion Taloș – Köln etc. Secţiunea Din etnologia germanilor din România a avut un mare succes în rândul vorbitorilor de limbă germană, datorită studiilor unor cercetători de marcă din ţară precum Horst Klusch, Herbert Hoffmann, Roswith Capesius, dar şi de peste hotare (Hanni și Michael Markel, Helga Stein, Rosemarie Dörr, Irmgard Sedler). Prestigiul colaboratorilor și numărul mare al studiilor publicate în limbi de circulaţie internaţională au sporit faima publicaţiei, consolidându-i poziţia ştiinţifică în contextul revistelor de profil din ţară şi din străinătate.

Revista este acreditată CNCS, categoria B (PN-II-ACRED-AR-2012-0209 I – istorie și studii culturale) și este indexată în:

CEEOL

INDEX COPERNICUS

Colegiul de redacție

Redactor-şef

Prof. univ. dr. Ilie MOISE (Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu)

Redactor-șef adjunct

Silvia MACREA (Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu)

Secretar de redacție

Dr. Andreea BUZAȘ (Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu)

Membri

Prof. univ. dr. Corneliu BUCUR (Cercetător independent)

Dr. Sigrid HALDENWANG (Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu)

Conf. univ. dr. Amalia PAVELESCU (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu)

Dr. Irmgard SEDLER (Muzeul de Artă Kleihues din Kornwestheim/ Stuttgart)

Prof. univ. dr. Ion TALOȘ (Universitatea din Köln) 

Instrucțiuni pentru autori

Comitetul de redacţie are dreptul de a respinge materialele lipsite de valoare ştiinţifică şi poate să ceară autorilor revizuirea textelor pentru a corespunde exigenţelor profesionale specifice revistei. Redacţia respinge articolele sau studiile care nu sunt originale, au mai fost publicate sau sunt în curs de publicare în alte reviste sau cărţi. Manuscrisele şi CD-urile predate la redacţie nu se restituie autorilor.

Textul

Textele vor fi redactate cu fonturi Times New Roman (excepție caracterele speciale – chirilice, grecești etc.), de mărime 12, la un rând și jumătate, cu paragrafele de 1 cm. Redacția nu acceptă materiale de tip eseu, fără aparat critic.

Rezumatul, cuvintele cheie și referințele despre autori

Indiferent de limba în care sunt redactate, manuscrisele vor fi însoţite de un rezumat în limbile română şi engleză. Rezumatul se poate încadra între 150 şi 300 de cuvinte (o jumătate de pagină). Tot în limba engleză se vor traduce titlul lucrării şi 5–10 cuvinte cheie referitoare la subiectul lucrării. De asemenea, textul va fi însoţit de referinţe despre autor (titlul ştiinţific, funcţia, profesia, instituţia unde activează, localitatea și emailul de serviciu).

Sistemul critic

Referințele bibliografice vor respecta normele Academiei Române. Notele vor fi dispuse la subsolul paginii (footnote), mărimea fonturilor fiind de 10. Bibliografia se plasează la sfârșitul lucrării.

Ilustraţia

Textelor însoţite de fotografii li se va alătura o Listă a ilustraţiilor, cu referinţe despre dispunerea şi succesiunea acestora în text (sau la sfârşitul textului), precum şi indicaţii despre ceea ce reprezintă respectivele ilustraţii. Fotografiile trebuie trimise separat, format jpeg, minim 300 dpi.

Note și recenzii

Se acceptă doar note de lectură și recenzii care să nu depășească 3 pagini.

Politica de recenzare

Procesul de recenzare a textelor propuse spre publicare în periodicul „Studii și comunicări de etnologie” se desfăşoară în concordanţă cu normele internaţionale.

Informaţii generale

Tipurile de texte care sunt supuse procedurii de recenzare: articole, studii, comunicări ştiinţifice, recenzii. Toate aceste forme de texte vor fi recenzate cu toată discreţia editorilor. Celelalte categorii de texte (prezentări de cărţi şi reviste, note ştiinţifice, discuţii, materiale aniversare, informaţii tehnice) rămân la latitudinea redacţiei. Pentru chestiuni generale legate de procesul de recenzare şi de pregătire a manuscriselor, cei interesaţi se pot adresa redacţiei.

Recenzarea online a manuscriselor

Redacția revistei solicită recenzenților să trimită opiniile lor online, dar acestea pot fi depuse și sub formă de prin.

Criterii pentru publicare

Hotărârea pentru publicarea unui text se ia având în vedere: originalitatea lucrării şi gradul său de noutate; nivelul ştiinţific al abordării; importanţa textului pentru domeniul specific; formularea clară a concluziilor; interdisciplinaritatea în abordare şi în aria de adresabilitate. În general, pentru a fi publicată, o lucrare trebuie să reprezinte un progres în cunoaşterea domeniului respectiv, din punct de vedere al conceptelor şi cunoştinţelor şi al interpretării faptelor şi ideilor expuse.

Procesul de recenzare

Toate manuscrisele trimise vor fi citite în redacţie. Aici se va hotărî dacă lucrarea corespunde profilului revistei şi criteriilor generale de recenzare. Lucrările considerate de editori ca inacceptabile pentru profilul revistei sau pentru interesul ştiinţific general vor fi respinse fără a mai fi supuse recenzării externe. Manuscrisele socotite acceptabile în privinţa interesului potenţial al cititorilor noştri sunt trimise spre recenzare la câte doi recenzori, specialişti recunoscuţi în domeniul abordat de lucrarea respectivă. Editorii iau o decizie privind lucrarea, întemeiaţi pe avizul recenzorilor care pot recomanda una dintre următoarele hotărâri: lucrarea este acceptată în forma propusă de autor/i; autorul/ii este/sunt invitat/ţi să revizuiască manuscrisul; după revizuire editorii iau decizia finală; lucrarea este respinsă în forma dată, cu lămuriri pentru autor/i pentru o refacere generală; lucrarea este respinsă fără explicaţii, deoarece nu aduce noutăţi, are deficienţe privind utilizarea terminologiei de specialitate, are probleme majore de interpretare. Recenzenţii pot avea opinii diferite. În acest caz se apelează la un al treilea recenzent. Ei trebuie să ofere argumente clare pentru opţiunea lor, care să ajute editorii în luarea deciziei definitive.

Selectarea recenzenţilor

Selecţia recenzenţilor se face dintre cercetătorii institutelor Academiei Române, conferenţiari şi profesori universitari, muzeografi şi arhivişti, având în vedere: reputaţia ştiinţifică într-un anumit domeniu de interes pentru tematica revistei, capacitatea de expertiză şi de comunicare a cercetătorului sau universitarului în cauză, disponibilitatea specialistului în momentul în care editorii au nevoie de serviciile sale.

Păstrarea anonimatului

Redacţia nu dezvăluie identitatea recenzenţilor faţă de autori, nici faţă de alţi recenzenţi, cu excepţia cazurilor când aceştia doresc să fie cunoscuţi. În general, redacţia preferă să păstreze confidenţialitatea asupra identităţii recenzorilor, pentru a asigura independenţa şi obiectivitatea opiniilor lor. Din aceleaşi motive, redacţia nu face cunoscute numele autorilor către recenzori. În cazul în care recenzentul doreşte să cunoască numele autorului pentru a stabili eventuale filiaţii de idei sau alte forme de influenţă, ei pot afla de la editori numele autorilor. Redacţia roagă autorii să nu caute să afle numele recenzorilor pentru confruntări cu aceştia. Politica noastră este de a nu confirma sau infirma speculaţiile cu privire la identitatea recenzenţilor şi îi încurajăm pe aceştia să procedeze la fel. Din aceleaşi motive, referatele recenzorilor nu sunt publicate. Atunci când este necesar, autorilor le sunt transmise propunerile de revizuire a lucrării. Redacţia cere recenzenţilor să nu ofenseze în critica lor pe autori, să aibă în vedere ideile nu persoana autorului anonim. Recenzenţii sunt îndemnaţi să-şi exprime toate ideile în scris, nu verbal.

Copyright

Orice manuscris acceptat pentru publicare în paginile periodicului „Studii și comunicări de etnologie” implică obligaţia autorului/autorilor de a nu-l fi publicat altundeva (cu excepţia rezumatului), de a nu avea alte drepturi de autor sau angajamente faţă de alte edituri/publicaţii pentru respectivul manuscris; de a nu-l republica fără acordul Academiei Române şi al redacţiei revistei noastre.

Sumare și rezumate

vol. XXIII. 2009   vol. XXIV. 2010   vol. XXV. 2011   vol. XXVI. 2012   vol. XXVII. 2013   vol. XXVIII. 2014   vol. XXIX. 2015   vol. XXX. 2016 vol. XXXI. 2017 vol. XXXII. 2018 vol. XXXIII. 2019

Sumare generale

 Sumar general X  Sumar general XX  Sumar general XXX

Comenzi și abonamente

Volumele pot fi achiziționate de la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibi

Contact

Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Bulevardul Victoriei 40, 550024 – Sibiu, România. Tel.: 0269212604 / Fax: 0269216605

E-mail: etnologieicsusibiu@yahoo.com / buzasandreea@yahoo.com

Rubrica online – Colaboratorii revistei

Aniversare Helga Stein

Aniversare Niedermaier

Aniversare Pavelescu